Avinor and MSG Aviation enters into agreement

Svein Gunnar Mæland (founder MSG Aviation), Ole Petter Storstad (Avinor), Geir Steiro (CEO MSG Aviation) and Ove Trøen (Chair of the board MSG Aviation).

New robot will make de-icing faster and more environmentally friendly at OSL

Press release in Norwegian below

After ten years of development and testing at Geiteryggen in Skien, MSG Aviation’s automatic solution for de-icing, washing, engine washing and technical inspection of aircraft is finally ready for commercial use.

“We are delighted to start building the world’s first robot for de-icing, washing, engine washing and technical inspection of aircraft at OSL. There is no reason for airlines to continue with manual de-icing and washing of aircraft when we can do it faster, better, and more environmentally friendly by using new technology. We can contribute to carriers becoming more efficient and improving on-time performance as well as help them save money on fuel and reduce carbon emissions,” says CEO Geir Steiro of MSG Aviation.

“Aviation is dependent on sustainable solutions, and we at Avinor value new ideas and innovation that contribute to making our industry more sustainable. We are therefore pleased that MSG will build a pilot robot for de-ice and aircraft wash at Oslo Airport,” says Ole Petter Storstad, director of ground services at Oslo Airport

By washing the airplane’s fuselage, you contribute to less drag, potentially reducing fuel consumption by two per cent.

Thorough washing also leads to less wear and tear on the aircraft, resulting in lower maintenance costs. Airlines all over the world need these types of services. In colder climates de-icing and washing are crucial, whilst in warmer climates, where aircraft may cross deserts, there is a challenge cleaning the fuselage of sand.

MSG Aviaton has signed letters of intent with Norwegian and Flyr for washing, de-icing and technical inspection of aircraft. Widerøe Ground Handling has signed a letter of intent to be an operator as well as using the planned facility at Oslo Airport.

“Several airlines have already signed entered into agreements with us, and that is good news for the environment. Reducing emissions is a shared responsibility, and our solution will contribute to moving the aviation industry in the right direction. It will take years before some of the measures for this industry, such as fleet renewal, electrification and biofuels become a reality. Our solution will be up and running at OSL in just over a year and is one of many initiatives that will help us as an industry to reduce emissions,” says Steiro.

The robot removes ice and snow and washes the fuselage and the engine.

Environmentally friendly and efficient washing and de-icing of aircraft

The robot removes ice and snow and washes the fuselage and the engine. This takes place indoors, in a closed facility. With the help of the long robot arms, the process is far more accurate and precise than the current solution, where cars with a manual spray arm to do the job.

MSG Aviation’s robot is built to wash everything from larger passenger planes to smaller private planes. Military aircraft will also be able to use the robot. Both de-icing, washing and inspection of aircraft are time-consuming processes. It usually takes between four and ten hours to wash a plane, and it is done more or less manually. In winter, snow and ice lead to long and expensive delays because de-icing is done manually, and the capacity is limited. OSL is one of the most efficient airports in the world when it comes to de-icing. However, by making this process more automated, it can be done even faster and more environmentally friendly.

Great international interest

MSG Aviation is in dialogue with several international airports and airlines about new facilities.

“It is not only in cold regions that you have to de-ice planes. Approximately 2,500 airports world-wide conduct de-icing today. The whole world is our catchment area, and we have a good dialogue with a number of potential customers. The technical solutions will continue to be developed at our facility in Skien,” says Steiro.

Inspection without opening the fuselage

MSG Aviation’s business model has evolved from the original idea of washing and de-icing, to now also involving technical inspection of aircraft. The company recently signed a letter of intent with Dolphitech, one of the world’s leading companies for ultrasound inspection.

“With a camera, ultrasound and associated computer systems, we can ‘scan’ aircraft for damage without opening the fuselage at all. We already have the machine, so it is really just a matter of adding more equipment and integrating it with our systems,” says Steiro.

The idea was born during a winter delay

MSG Aviation’s founder Svein Gunnar Mæland has been working on the idea of ​​a sustainable washing facility for aircraft for almost ten years. Mæland is educated within mechanics and management and grew up with a father who sold car washing machines.

“During Christmas in 2009, my brother was delayed two days from Amsterdam. It gave me the idea to develop a much larger version of the car washing machines that could be used for airplanes. That’s how the development of a robot that removes snow and ice from aircraft in a more economical, environmentally friendly and efficient way began,” says Mæland.

Now the first commercial facility is soon a reality. In just over a year, MSG Aviation’s first facility will be operational at OSL. The goal of the three-year agreement is to commercially test a facility at the airport in a location that OSL makes available to MSG Aviation.  Airlines and ground handlers will be able to use the facility.

 


 

Avinor og MSG Aviation inngår avtale:

Ny robot vil gjøre avising raskere og mer miljøvennlig på OSL

En ny, grønn innovasjon fra Telemark skal bidra til å redusere både utslipp og kostnader for flyselskapene. Om vel et år står MSG Aviations robot klar på Oslo lufthavn Gardermoen (OSL).

Etter ti år med utvikling og testing på Geiteryggen i Skien skal en automatisk løsning for innendørs avising, vask, motorvask og teknisk inspeksjon av fly nå tas i bruk kommersielt.

– Vi er veldig godt fornøyde med at vi nå setter i gang arbeidet med å bygge verdens første robot for avising, vask, motorvask og teknisk inspeksjon av fly på OSL. Det er ingen grunn til at flyselskapene skal fortsette med kun manuell avising og vask av fly, når vi kan gjøre det raskere, bedre og mer miljøvennlig ved bruk av ny teknologi. Vi kan bidra til at flyselskapene blir mer effektive og punktlige samtidig som de sparer penger på drivstoff og reduserer klimautslippene, sier administrerende direktør Geir Steiro i MSG Aviation.

– Luftfarten er avhengig av bærekraftige løsninger, og vi i Avinor verdsetter nytenkning og innovasjon som kan bidra til nettopp dette. Vi er derfor glade for at MSG skal bygge et pilotanlegg for avvising og vask av fly ved Oslo lufthavn, sier Ole Petter Storstad, direktør flysidedrift ved OSL.

Regelmessig utvendig vask av fly gir mindre luftmotstand og dermed en estimert reduksjon i drivstofforbruk som er estimert til to prosent.

God vask gir dessuten mindre slitasje på flyene som igjen gir lavere vedlikeholdskostnader. Flyselskaper over hele verden har med andre ord behov for disse tjenestene, men med noe ulike behov. Her i nord er det størst behov for avising og vask, mens det i mer eksotiske strøk hvor flyene flyr over ørken er en stor utfordring å rense flyskrog for sand.

MSG Aviation har inngått intensjonsavtaler med Norwegian og Flyr om vasking, avising og inspeksjon av fly. Widerøe Ground Handling har inngått intensjonsavtale om å være operatør, samt å benytte det planlagte anlegget på OSL.

– At en rekke flyselskaper allerede har signert med oss er godt nytt for miljøet. Å redusere utslippene er et felles ansvar, og vår løsning vil kunne ta flybransjen et viktig skritt i riktig retning. Det tar mange år før en del av bærekraftstiltakene for denne bransjen, som flåteutskiftning, elektrifisering og biodrivstoff, er en realitet. Vår løsning vil være tatt i bruk på OSL om vel et år og er et av mange initiativ som til sammen vil bidra til få ned utslippene, sier Steiro.

Miljøvennlig og effektiv vask og avising av fly

Roboten fjerner is og snø, og vasker flyskroget og flymotoren. Dette foregår innendørs, i et lukket anlegg. Ved hjelp av de lange robotarmene er prosessen langt mer nøyaktig og presis enn dagens løsning, der man bruker biler med manuell sprøytearm for å gjøre jobben.

MSG Aviations robot er bygget for å vaske alt fra større passasjerfly til mindre privatfly. Også militære fly vil kunne bruke roboten. Både avising, vasking og inspeksjon av fly er tidkrevende prosesser. Normalt tar det mellom fire og ti timer å vaske et fly, og det gjøres mer eller mindre manuelt. OSL er blant de aller beste i verden på avising av fly, men ved å automatisere denne prosessen vil det kunne gjøres enda raskere og mer miljøvennlig.

Stor internasjonal interesse

MSG Aviation er i dialog med en rekke internasjonale flyplasser og flyselskaper om etablering.

– Det er ikke bare i kalde strøk at man må avise fly. Det foregår derfor avising på flere flyplasser enn man skulle tro. Omtrent 2500 flyplasser driver med avising i dag. Hele verden er vårt nedslagsfelt og vi har god dialog med en rekke potensielle kunder, men de tekniske løsningene skal fortsatt utvikles ved anlegget vårt i Skien, sier Steiro.

Inspeksjon uten å åpne flyskroget

Fra den opprinnelige ideen om vask og avising har MSG Aviations forretningsmodell utviklet seg og innebærer nå også teknisk inspeksjon av fly. Nylig signerte selskapet en intensjonsavtale med Dolphitech, en av verdens ledende selskaper innen inspeksjon ved bruk av ultralyd.

– Med kamera, ultralyd og tilhørende datasystemer kan vi «scanne» fly for skader uten å åpne skroget i det hele tatt. Vi har allerede maskinen, så det er egentlig bare å sette mer utstyr på og integrere det med systemene våre, sier Steiro.

Ideen kom under vinterforsinkelse

MSG Aviations gründer Svein Gunnar Mæland har jobbet med ideen om en bærekraftig vaskehall for fly i nesten ti år. Mæland er utdannet innen mekaniske fag og ledelse, og har vokst opp med en far som solgte bilvaskemaskiner.

– I julen 2009 ble broren min to døgn forsinket fra Amsterdam. Det gav meg ideen om å utvikle en langt større variant av bilvaskemaskinene jeg så hos faren min, som kunne passe til fly. Der startet utviklingen av en robot som vasker og fjerner snø og is på fly på en mer økonomisk, miljøvennlig og effektiv måte, sier Mæland.

Nå er det første kommersielle pilotanlegget snart en realitet. Om vel et år setter MSG Aviation sin første robot på Oslo lufthavn Gardermoen (OSL) i drift. Målet med avtalen er å teste et anlegg i kommersiell drift på et område på flyplassen som Avinor leier ut til MSG Aviation i en 3-årig avtale. Flyselskaper og selskaper som tilbyr bakketjenester på OSL skal kunne benytte seg av roboten.